bradesco-seguros

4004-2757
0800-701-2757

sulamerica-seguro

4004-4100
0800-727-4100
Vidros:
0800-283-9927

porto-seguro

3337-6786
3078-5100
3003-2245

itau-seguro

3003-1001
0800-720-1001

azul-seguro

4004-3700
0800-703-0203

tokio-marine-seguro

0800-318-6546
Vidros:
0800-707-8005

hdi-seguro

3003-1434
3004-4434
Vidros:
0800-726-6616
0800-777-7434

mapfre-seguro

4004-0101
0800-705-0101

liberty-seguro

0800-701-4120
0800-702-5100

allianz-seguro

0800-130-700

zurich-seguro

0800-729-1400